Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Cách tính thuế TNCN chuyển nhượng vốn góp, cổ phần

Cá nhân chuyển nhượng cổ phần tại các doanh nghiệp chưa niêm yết hoặc phần vốn góp tại các công ty TNHH, công ty hợp danh phải nộp các khoản thuế nào? Trên thực tế đã có rất nhiều trường hợp bị truy thu, xử