Lương và Bảo Hiểm

Nghị định 38/2022/NĐ-CP lương tối thiểu vùng 1/7/2022

Chính phủ ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ ngày 01/7/2022. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng tăng thêm 6% từ ngày 01/7/2022. Mức lương