Chính sách thuế đối với khoản tiền lương của chủ công ty tnhh một thành viên do cá nhân làm chủ

Ngày 22/4/2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 1590/TCT-DNNCN về chính sách thuế đối với khoản tiền lương của chủ Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ) đồng thời trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh của công ty như sau:

1. Về thuế thu nhập cá nhân: Căn cứ vào điều 90 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 quy định về tiền lương, tại điểm a, d khoản 2, điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì khoản tiền của Giám đốc là chủ Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ) nhận được không phải là thu nhập từ tiền lương, tiền công và không chịu thuế thu nhập cá nhân.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Tại điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, các chi phí tiền lương, tiền bảo hiểm tiền thuê nhà và các dịch vụ khác kèm theo đã chi cho Giám đốc là chủ Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh) đều thuộc khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.