Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và có những sửa đổi, bổ sung đáng chú ý sau:

1. Quản lý thuế

+ Bãi bỏ yêu cầu nộp bảng kê hóa đơn cho hàng hóa và dịch vụ mua vào, bán ra và tài liệu hỗ trợ đối với hồ sơ kê khai thuế theo tháng và theo quý;

+ Không yêu cầu người nộp thuế phải nộp các chứng từ mà các cơ quan quản lý nhà nước đã có;

+ Tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh được sử dụng thống nhất tại các Luật thuế để xác định doanh thu, chi phí và giá tính thuế bằng đồng Việt Nam;

+ Bỏ mức tiền phạt chậm nộp khoảng 25%/năm tính trên số tiền chậm nộp từ ngày thứ 91 trở đi. Tiền chậm nộp tiền thuế được áp dụng theo một mức thống nhất (khoảng 18%/năm).

2. Thuế TNDN

Về ưu đãi thuế:

Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được hưởng ưu đãi thuế TNDN, bao gồm thuế suất ưu đãi là 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 04 năm và giảm 50% thuế TNDN trong 09 năm tiếp theo, nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao; hoặc

– Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất các ngành dệt may, da giày, điện tử tin học, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo mà trong nước chưa sản xuất được tính đến ngày 01/01/2015; hoặc đã sản xuất được nhưng phải đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của Châu Âu hoặc mức tương đương.

Quy định về ưu đãi thuế được sửa đổi đồng bộ với quy định của Luật đầu tư. Theo đó, cho phép dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung cho thời gian còn lại của nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung.

Về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN: Bãi bỏ mức khống chế đối với chi phí quảng cáo và tiếp thị được trừ khi tính thuế TNDN.

3. Thuế TNCN

+ Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm thuê cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế được miễn thuế TNCN;

+ Thu nhập từ trúng thưởng trong casino được loại khỏi danh mục thu nhập chịu thuế TNCN;

+ Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán và chuyển nhượng bất động sản chịu thuế TNCN với mức thuế suất lần lượt là 0,1% và 2% trên giá chuyển nhượng; nghĩa là không cho phép lựa chọn đóng thuế TNCN trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí) đối với hai hoạt động này;

+ Cá nhân có thu nhập từ hoạt động kinh doanh sẽ không phải nộp thuế theo thuế suất lũy tiến, mà thay vào đó sẽ phải chịu mức thuế suất thuế TNCN trên doanh thu nếu doanh thu hàng năm đạt từ 100 triệu đồng trở lên;

+ Yêu cầu quyết toán thuế TNCN từ hoạt động kinh doanh cùng với thu nhập từ tiền lương, tiền công cũng được bãi bỏ.

4. Thuế GTGT

+ Bổ sung đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đóng mới tàu đánh bắt xa bờ;

+ Chuyển ba nhóm mặt hàng thuộc diện áp dụng thuế giá trị gia tăng thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng là: Phân bón; Thức ăn gia súc, gia cầm, vật nuôi; Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.