Hệ Thống Tài Khoản

Tài khoản 461 – Nguồn kinh phí sự nghiệp

1. Nguyên tắc kế toán   a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán số kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án của đơn vị. Tài khoản này chỉ sử dụng ở các đơn vị

Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

1. Nguyên tắc kế toán   a) Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp, gồm:   – Tiền lãi: Lãi cho

Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu

1. Nguyên tắc kế toán   a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng

Tài khoản 611 – Mua hàng

1. Nguyên tắc kế toán   a) Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá mua vào, nhập kho hoặc đưa vào sử dụng trong kỳ. Tài khoản 611 “Mua hàng” chỉ áp dụng