Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Thông tư 78/2014/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc   BỘ TÀI CHÍNH Số: 78/2014/TT-BTC   Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2014   THÔNG TƯ   HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY 26/12/2013