Tuyển dụng

Nghị định 92/2021/NĐ-CP giảm 30% thuế TNDN, GTGT, miễn tiền chậm nộp

Doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19 sẽ được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, 30% thuế giá trị gia tăng và miễn tiền chậm nộp nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại Nghị định số 92.

Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19 tháng 10 năm 2021 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối tượng

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập.

Điều kiện

 1. Doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và
 2. Doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019

Không áp dụng điều kiện (2) đối với doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021. Kỳ tính thuế xác định theo năm dương lịch. Doanh thu trong kỳ tính thuế không bao gồm các khoản giảm trừ doanh thu, doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác.

Cách tính

Số thuế phải nộp năm 2021 = (Tổng thu nhập tính thuế 2021 x thuế suất – Ưu đãi thuế của các hoạt động được ưu đãi) x 70%

Giảm 30% thuế giá trị gia tăng

Đối tượng

Giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với hàng hóa, dịch vụ chủ yếu thuộc các lĩnh vực: dịch vụ vận tải, lưu trú ăn uống và thông tin truyền thông. Doanh ngiệp tham chiếu tới phụ lục I ban hành kèm theo.

Thủ tục

 • Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nhiều hàng hóa, dịch vụ thì khi lập hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng.
 • Với hóa đơn GTGT:
  • Tại dòng Tên hàng hóa, dịch vụ ghi “Cước vận chuyển…” hoặc tên hàng hóa, dịch vụ khác thuộc danh sách được giảm thuế GTGT
  • Tại dòng Thuế suất ghi (5% hoặc 10%) x 70%
  • Tại dòng Tiền thuế GTGT ghi tiền thuế đã giảm
  • Tại dòng Tổng cộng tiền thanh toán ghi tổng tiền bao gồm tiền thuế đã giảm
 • Bên bán kê khai thuế GTGT đầu ra, bên mua kê khai khấu trừ thuế GTGT theo số đã giảm trên hóa đơn GTGT.

Miễn tiền chậm nộp

Đối tượng

Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020.

Thủ tục

 • Người nộp thuế phải nộp văn bản cho cơ quan quản thuế thuế trực tiếp.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản, cơ quan thuế ban hành Thông báo không chấp thuận hoặc Quyết định miễn tiền chậm nộp

Miễn thuế hộ kinh doanh và cá nhân

Đối tượng

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW quyết định.

Miễn thuế

Miễn số thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021. Không áp dụng việc miễn thuế quy định tại khoản này đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.

Thủ tục

 1. Cơ quan thuế thực hiện thủ tục đối với các trường hợp cơ quan thuế phải ra Thông báo nộp tiền.
 2. Đối với trường hợp cơ quan thuế không phải ra Thông báo nộp tiền: hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định số thuế phải nộp sau khi miễn thuế để khai trên Tờ khai thuế, đồng thời lập bản xác định số thuế được miễn nộp kèm theo Tờ khai thuế.
 3. Trường hợp đã nộp sẽ được xử lý bù trừ với khoản nợ hoặc khoản phát sinh các kỳ tiếp theo và xử lý hoàn nộp thừa.

Linh Trieu