Tuyển dụng

Cách tính thuế TNCN chuyển nhượng vốn góp, cổ phần

Cá nhân chuyển nhượng cổ phần tại các doanh nghiệp chưa niêm yết hoặc phần vốn góp tại các công ty TNHH, công ty hợp danh phải nộp các khoản thuế nào? Trên thực tế đã có rất nhiều trường hợp bị truy thu, xử phạt do chậm nộp hoặc không nộp thuế theo quy định.

Bài viết sau sẽ giúp quý Công ty hiểu về cách tính thuế, nghĩa vụ kê khai khi phát sinh hoạt động chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp.

Cách tính thuế

Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Cổ phần

Một vấn đề mà các doanh nghiệp thường lúng túng khi khi phát sinh các giao dịch chuyển nhượng vốn góp trong công ty cổ phần chưa niêm yết là xác định xem đây là hoạt động chuyển nhượng chứng khoán hay chuyển nhượng vốn?

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân: “Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.”

Theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh: ‘’Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

Thuế thu nhập
cá nhân phải nộp
=Giá chuyển nhượng
chứng khoán từng lần
xThuế suất 0,1%

Giá chuyển nhượng chứng khoán được xác định là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.

Chuyển nhượng vốn góp tại công ty TNHH và công ty hợp danh

Khi phát sinh hoạt động chuyển nhượng vốn tại công ty TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân dù phát sinh hay không phát sinh thu nhập tính thuế, cá nhân chuyển nhượng phải nộp tờ khai đến cơ quan thuế để kê khai thuế TNCN.

Thuế TNCN được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp=Thu nhập tính thuế×Thuế suất 20%

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

Giá chuyển nhượng là số tiền mà cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng vốn. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc giá thanh toán trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Giá mua của phần vốn chuyển nhượng là trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng vốn. Trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng bao gồm: trị giá phần vốn góp thành lập doanh nghiệp, trị giá phần vốn của các lần góp bổ sung, trị giá phần vốn do mua lại, trị giá phần vốn từ lợi tức ghi tăng vốn.

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.

Nghĩa vụ kê khai, nộp thuế

Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế: “Đối với cá nhân góp vốn bằng bất động sản, phần vốn góp, chứng khoán thì tổ chức nơi cá nhân góp vốn có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Tờ khai nộp thuế

Thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phần tại các doanh nghiệp chưa niêm yết, hay phần vốn góp tại các công ty TNHH, công ty hợp danh đều sử dụng tờ khai Mẫu 06/TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015.

Thời hạn khai thuế

Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn góp thuộc các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo từng lần phát sinh.

Theo Luật số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, hiện tại biểu Mẫu 06/TNCN được cập nhật kê khai theo tháng/quý, nên nếu như chưa có hướng dẫn gì thêm của cơ quan thuế quản lý, thì đơn vị chọn tờ khai thuế tháng/quý và vẫn nộp trong khoảng thời gian 10 ngày phát sinh giao dịch.

Hy vọng với các thông tin tóm lược trên, quý Công ty có thể thực hiện kê khai đúng và đầy đủ khi phát sinh giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại các doanh nghiệp chưa niêm yết, hay phần vốn góp tại các công ty TNHH, công ty hợp danh. Từ đó, nộp đầy đủ các tờ khai thuế theo quy định để tránh các khoản phạt không đáng có.

Linh Trieu