Chuẩn Mực Kế Toán

VAS 01.2002 Chuẩn mực chung

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 01   CHUẨN MỰC CHUNG   (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2003)   QUY ĐỊNH

VAS 02.2001 Hàng tồn kho

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 02   HÀNG TỒN KHO   (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2003)   QUY ĐỊNH

VAS 03.2001 TSCĐ hữu hình

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 03   TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH   (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, và có hiệu lực thi hành từ

VAS 04.2001 TSCĐ vô hình

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 04   TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH    (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2002)  

VAS 05.2003 Bất động sản đầu tư

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 05   BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ   (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, và có hiệu lực thi hành từ 15/02/2004)

VAS 06.2002 Thuê tài sản

CHUẨN MỰC KÊ TOÁN VIỆT NAM SỐ 06   THUÊ TÀI SẢN    (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2003)   QUY ĐỊNH

VAS 07.2003 Kế toán các khoản đầu tư

CHUẨN MỰC KÊ TOÁN VIỆT NAM SỐ 07   KẾ TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT    (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, và có hiệu lực thi