tin tức

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ năm 2020

Ngày 15/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2020. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2020: Vùng 1: 4.420.000 đồng/tháng Vùng 2: 3.920.000 đồng/tháng Vùng 3: 3.430.000 đồng/tháng Vùng

Đóng dấu giáp lai trên văn bản

Câu hỏi: Theo quy định của Nhà nước, việc đóng dấu giáp lai khi văn bản có từ 02 trang trở lên và đóng dấu giáp lai không quá 05 trang. Vậy với những văn bản quá 05 trang thì doanh nghiệp phải đóng dấu