tin Tức

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ năm 2020

Ngày 15/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2020.

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2020:

  • Vùng 1: 4.420.000 đồng/tháng
  • Vùng 2: 3.920.000 đồng/tháng
  • Vùng 3: 3.430.000 đồng/tháng
  • Vùng 4: 3.070.000 đồng/tháng

Source: Điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP.