Quyết định 28/2021/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người lao động

Người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”) sẽ được nhận hỗ trợ từ 1,8 tới 3,3 triệu đồng trên cơ sở thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ, người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN trong 12 tháng kể từ này 1 tháng 10 năm 2021.

Ngày 1 tháng 10 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-TTg thực hiện các nội dung của Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Nội dung tóm tắt như sau:

Đối tượng

Hai trường hợp người lao động có đóng bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”) được nhận tiền hỗ trợ, gồm:

  • Người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021, không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.
  • Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Thủ tục

  • Đối với người lao động đang tham gia BHTN: cơ quan bảo hiểm xã hội gửi danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số 01 tới người sử dụng lao động chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021. Người sử dụng lao động, người lao động rà soát thông tin trên Mẫu số 01, thực hiện chỉnh sửa bổ sung thông tin (nếu có) và gửi lại cơ quan bảo hiểm xã hội trong vòng năm ngày kể từ ngày nhận được danh sách theo Mẫu số 01.
  • Đối với người lao động đã dừng tham gia BHTN: người lao động tự liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội tại nơi cư trú và nộp biểu mẫu theo quy định.

Mức hỗ trợ

Thời gian đóng BHTN

  • dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.
  • từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.
  • từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.
  • từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.
  • từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.
  • từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1 tháng 10 năm 2021 được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Yen Pham