tin Tức

Điểm mới của Thông tư 133/2016/TT-BTC: Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 26/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 30/9/2006.

Theo đó, Thông tư 133/2016/TT-BTC có nhiều điểm mới đáng chú ý về chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

  • Đổi mới cách tiếp cận chính sách;
  • Đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp;
  • Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp;
  • Kế toán không phải là câu chuyện Nợ – Có, tách biệt kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày báo cáo tài chính;
  • Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao dịch;
  • Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế.

Ngoài ra, Thông tư 133/2016/TT-BTC (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017) còn có nhiều nội dung thay đổi về mặt nội hàm khác.