Thư viện

THƯ VIỆN KẾ TOÁN – THUẾ

Dữ liệu cập nhật các kiến thức kế toán – thuế cơ bản theo Chế độ kế toán và Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hiện hành.

Chế độ kế toán

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 – Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp)

  • Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam có hiệu lực hiện hành
Tải về văn bản gốc
tuvan

Gửi tin nhắn qua email
[email protected]

dangki

Đăng ký để được
Tư vấn trực tiếp