Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

Ngày 30/9/2019, Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Một số điểm đáng chú ý về Thông tư này có thể được tóm tắt như sau:

1. Thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử:

Từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này (khoản 3 và 4 Điều 26);

2. Nội dung hóa đơn điện tử:

+ Thông tư 68 sửa đổi về ký hiệu và mẫu hóa đơn (khoản 1 Điều 3);

+ Thời điểm lập hóa đơn điện tử được hướng dẫn xác định cụ thể hơn so với Nghị định 119 (mục 3 khoản 1 Điều 3);

+ Quy định rõ ràng về việc hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký của người mua trong từng trường hợp cụ thể (Khoản 3 Điều 3);

3. Định dạng hóa đơn điện tử:

Định dạng hóa đơn điện tử gồm hai thành phần: thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và thành phần chứa dữ liệu chữ ký số. Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì có thêm thành phần chứa dữ liệu liên quan đến mã cơ quan thuế (Điều 5).

4. Điều kiện của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử:

Để trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, các đơn vị phải đáp ứng các điều kiện cụ thể hơn về chủ thể, tài chính, nhân sự và kỹ thuật so với quy định tại Nghị định 119 (Điều 23).

5. Xử lý chuyển tiếp hóa đơn điện tử

Từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các đơn vị vẫn có thể áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành hai Nghị định trên nếu cơ quan thuế chưa có thông báo (khoản 2 Điều 27).

Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử, nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo hướng dẫn của Nghị định 51/2010 có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119 và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót (khoản 3 Điều 27).