Hệ Thống Tài Khoản

Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

1. Quy định chung về tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá hối đoái   1.1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi cùng một số lượng ngoại tệ sang

Tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển

1. Nguyên tắc kế toán   a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.   b) Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận sau thuế

Tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ

1. Nguyên tắc kế toán   a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng giảm của số cổ phiếu do các công ty cổ phần mua lại trong số cổ phiếu do công ty đó

Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

1. Nguyên tắc kế toán   a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty của doanh nghiệp. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc

Tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1. Nguyên tắc kế toán   a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của thuế thu nhập hoãn lại phải trả. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định trên cơ

Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả

1. Nguyên tắc kế toán   a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản dự phòng phải trả hiện có, tình hình trích lập và sử dụng dự phòng phải trả của doanh nghiệp.   b) Dự phòng phải trả chỉ được ghi