Hệ Thống Tài Khoản

Tài khoản 334 – Phải trả người lao động

1. Nguyên tắc kế toán   Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và

Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

1. Nguyên tắc kế toán   a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản

Tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

1. Nguyên tắc kế toán   a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập hoãn lại.   Tài sản Chênh lệch Giá trị được khấu trừ Thuế suất

Tài khoản 242 – Chi phí trả trước

1. Nguyên tắc kế toán   a) Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí

Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

1. Nguyên tắc kế toán   a) Tài khoản này chỉ dùng ở đơn vị không thành lập ban quản lý dự án để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây

Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản

1. Nguyên tắc kế toán   1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng tổn thất tài sản, gồm:   a) Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh: Là dự

Tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá

1. Nguyên tắc kế toán   a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình biến động và giá trị Quỹ bình ổn giá tại thời điểm báo cáo của doanh nghiệp được phép trích lập Quỹ bình ổn giá tính vào chi phí