Báo Cáo Tài Chính

Báo Cáo Tài Chính

QUY ĐỊNH CHUNG    Điều 97. Mục đích của Báo cáo tài chính   1. Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu