Hệ Thống Tài Khoản

Tài khoản 138 – Phải thu khác

1. Nguyên tắc kế toán   Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản ánh ở các tài khoản phải thu (TK 131, 136) và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu này, gồm

Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ

1. Nguyên tắc kế toán   a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với đơn vị cấp dưới hoặc giữa các đơn vị cấp dưới trực

Tài khoản 131 – Phải thu của khách hàng

1. Nguyên tắc kế toán   a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư,

Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh

1. Nguyên tắc kế toán   a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình mua, bán và thanh toán các loại chứng khoán theo quy định của pháp luật nắm giữ vì mục đích kinh doanh (kể cả chứng khoán có thời gian

Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển

1. Nguyên tắc kế toán   Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp vào Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, đã gửi bưu điện để chuyển cho Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có, đã

Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng

1. Nguyên tắc kế toán   Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng của doanh nghiệp. Căn cứ để hạch toán trên tài khoản 112

Tài khoản 111 – Tiền mặt

1. Nguyên tắc kế toán   a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ và vàng tiền tệ. Chỉ phản ánh vào TK 111 “Tiền mặt” số tiền

Tài khoản 141 – Tạm ứng

1. Nguyên tắc kế toán   a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động trong doanh nghiệp và tình hình thanh toán các khoản tạm ứng đó.   b) Khoản tạm ứng là một