NEWS

Đóng dấu giáp lai trên văn bản

Câu hỏi: Theo quy định của Nhà nước, việc đóng dấu giáp lai khi văn bản có từ 02 trang trở lên và đóng dấu giáp lai không quá 05 trang. Vậy với những văn bản quá 05 trang thì doanh nghiệp phải đóng dấu giáp lai như thế nào?

Quy định mới về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định

Ngày 13/10/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.Theo đó, Thông tư 147/2016/TT-BTC có một

Nhân viên kinh doanh

Yêu cầu: Có giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán Ưu tiên ứng viên đã thực tập tại các công ty dịch vụ Kế toán Xác định rõ mục tiêu và đam mê nghề nghiệpSức

Sealed documents

Question: According to the State’s regulations, while the sealed documents from 02 upwards and sealed shall not exceed 05 pages. So with more than 05 pages of text are now sealed to like? Answer: The specified seal is defined in Article 26 of Decree 110/2004

Guidance on some contents revising Law on tax from 01 Jan 2015

Official letter NO. 17526/BTC-TCT 01 december 2014 of mof in guidance of some contents of law of revising, adding some articles of tax law According to official letter No.17526/BTC-TCT in guidance of some important contents from 01 Jan 2015: For PIT: Business individuals paying PIT